בס"ד

logo

חבורת גבורת הארי

לע"נ ר' אריה יחיאל זצ"ל בן יבלחט"א ר' ברוך יוסף הי"ו

All of us feel the immense void left by the loss of our dear friend R’ Aryeh Yechiel Twersky Z”L. We can connect to his great legacy by trying to take something practically into our lives from what we were zoche to learn from him.

Something that was dear to his heart was that learning needs to be a time that is sacred, focused exclusively on the holy task at hand without any interruption or interference, no matter how slight or subtle. We have a precious copy of the contract he signed with his chavrusa, detailing all the practical ways they would ensure this complete connection in learning. We too can join Ari’s chaburah and take upon ourselves set times when we will commit to learning b’taanis dibur, without discussing anything extraneous to learning. In this way his pure neshama will be zoche to soar even higher in shamayim, continuing on the path he charted, and iy”H we too will be zoche to taste the sweetness of true connection to Toras Hashem.

כולנו מרגישים את החלל הגדול שהשאיר אחריו ידידנו האהוב ר' אריה יחיאל זצ"ל. ביכולתנו להתחבר לדרכו הרוממה בכך שנאמץ לעצמנו משהו מעשי מתוך ההנהגות המיוחדות שזכינו לראות אצלו ללמוד ממנו. 

אחד העניינים שהיו קרובים לליבו של ר' אריה היה, שעל זמן הלימוד להיות מוקדש כל כולו אך ורק לעסק התורה הקדושה ברציפות וללא כל מפריע, ולו הקטן והעדין ביותר. בידינו נמצא העתק מיוחד במינו של "חוזה" שר' אריה זצ"ל ערך עם החברותא שלו, שבו מפורטים עצות ודרכים להבטיח את יישומו של החיבור הגמור הזה ללימוד התורה. גם אנחנו יכולים להצטרף ל"חבורה" של ר' אריה, ולקבל על עצמנו זמנים שבהם נתחייב בלי נדר ללמוד בתענית דיבור, בלי לדבר שום דיבורים שאינם קשורים ללימוד. בכך תזכה נשמתו הטהורה לעלות למקום עוד יותר גבוה בגן עדן, כשהיא ממשיכה את הדרך שסללה עבורנו, ובכך נזכה בעזרת ה' גם אנו לטעום מהמתיקות הנפלאה של החיבור הגמור לתורת ה'.